Algemene informatie over De Schakel De Schakel is een vereniging met als doel het bevorderen en verbeteren van vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit doel bereikt de Schakel door het organiseren van activiteiten, waarbij het contact centraal staat tussen de mensen met een verstandelijke beperking en de leiding, in een omgeving die hen vertrouwd is en die gezelligheid biedt. De doelgroep De activiteiten zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen wonen in een woonvoorziening of bij hun ouders thuis. Overdag werken ze op een sociale werkplaats of op een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Kinderen/jongeren tot 21 jaar volgen het MLK of ZMLK onderwijs. Woonvormen en dagbesteding van de Schakelleden Binnen de Schakel zien we een grote verscheidenheid in het wonen en werken van de leden. Een aantal leden woont bij hun ouders thuis, het grootste deel van de leden echter woont in een woonvoorziening. In deze woningen wonen de leden met ongeveer zes tot negen mensen met een verstandelijke beperking in één groep. Er is altijd begeleiding aanwezig. Overdag werken veel leden op een sociale werkplaats waar vooral inpak- en montagewerkzaamheden gedaan worden. Een ander deel werkt op een dagbesteding, waar ambachtelijk werk wordt gedaan of activiteiten ter ontspanning. De laatste jaren komt het steeds vaker dat mensen met een verstandelijke beperking via stages en parttime banen in betaalde dienst komen bij bedrijven. Leiding Voor elke activiteit is begeleiding noodzakelijk. Iedere activiteit heeft zijn vaste leiding die bestaat uit een aantal vrijwilligers. De begeleiding begeleidt de deelnemers, zorgt voor het clubgebouw en het materiaal en neemt deel aan de evaluatie na afloop van de activiteit. Iedere begeleider heeft zijn eigen (positieve) inbreng in de activiteit en bezoekt zo mogelijk het activiteitenoverleg. Voor enkele activiteiten is een vrijwilliger met specifieke deskundigheid aangetrokken, die nodig is voor een goed verloop van de activiteit. Coördinatoren Voor iedere activiteit is een coördinator aangesteld, deze heeft de leiding van de activiteit en is contactpersoon. Hij/zij is verantwoordelijk voor de toegang tot en het afsluiten van het gebouw en zorgt ervoor dat het netjes wordt achtergelaten. De coördinator zorgt er ook voor dat er voldoende leiding is bij de activiteit, draagt zorg voor het materiaal en houdt de financiën bij. Ook evalueert de coördinator na afloop de activiteit. De coördinator vangt nieuwe vrijwilligers op en geeft hen de nodige begeleiding. Bestuur Bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen voor een periode van 3 jaar en vormen samen het bestuur van de vereniging. Het bestuur stelt het beleid van de vereniging vast en zorgt er o.a. voor dat de club draait en dat de vrijwilligers hun werk kunnen doen. Jaarlijks legt het bestuur door middel van een jaarverslag verantwoording af over de activiteiten van De Schakel en over de financiën in het bijzonder aan de ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit: voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene bestuursleden. Clubgebouw De vereniging heeft haar eigen clubgebouw. De meeste activiteiten vinden plaats in het clubgebouw. De Schakel heeft voor haar clubgebouw een beheerder aangesteld. De beheerder draagt zorg voor het gebouw, de inventaris en de bevoorrading. De Schakel verhuurt het clubgebouw ook aan anderen om de financiële exploitatie rond te krijgen. Het clubgebouw kan ook incidenteel gebruikt worden voor feestjes van de vrijwilligers zelf. Dit gebeurt altijd in overleg met de beheerder en met toestemming van het bestuur. Vergaderstructuur De algemene ledenvergadering vindt eenmaal per jaar plaats. Hierin legt het bestuur verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid aan de leden en ouders/wettelijk vertegenwoordigers van De Schakel. De bestuursvergadering wordt eenmaal per maand gehouden en wordt bijgewoond door alle bestuursleden. Het activiteitenoverleg wordt bijgewoond door minimaal één bestuurslid en coördinatoren en of vrijwilligers van de activiteiten. Deze vergadering is eenmaal per twee maanden. De gang van zaken van de activiteiten wordt besproken, het verenigingsnieuws enz. Informatieboekjes Eenmaal per jaar wordt er een programmaboekje samengesteld. Dit boekje is bedoeld voor leden en leiding. Hierin staan alle activiteiten vermeld met de datum en tijd waarop ze plaatsvinden. Er zijn vaste wekelijks terugkerende activiteiten, maar ook de eenmalige activiteiten worden hierin vermeld. In het activiteitenboekje worden alle activiteiten uitgelegd, wat ze kosten, wat de frequentie is etc.. Dit boekje verschijnt zodra wijzigingen dat noodzakelijk maken. In de boekjes wegwijzer voor de vrijwilliger en wegwijzer voor de coördinator wordt algemene informatie over De Schakel verstrekt en specifiek over de taken van de vrijwilliger of coördinator. De Schakelpraat De Schakelpraat is het clubblad van de vereniging. Deze komt eenmaal per maand uit en bevat informatie en/of wijzigingen bij activiteiten voor de leden. Het blad wordt verstuurd naar leden, leiding, bestuur en belangstellenden. Introductie van vrijwilligers Vrijwilligers die nieuw binnenkomen als leiding bij De Schakel worden door de voorzitter benaderd voor een kennismakingsgesprek waarin ze geïnformeerd worden over de algemene zaken binnen de vereniging. Na 3 maanden neemt de voorzitter nogmaals contact op om te informeren hoe het gaat en of er nog vragen zijn. Deskundigheidsbevordering Eén keer per jaar wordt er een thema-avond georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Dit is ter bevordering van de basishouding en de deskundigheid en om ervaringen te delen met elkaar. De volgende onderwerpen kunnen dan aan bod komen; autisme, epilepsie, diabetes, syndromen, omgaan met deelnemers. Tevens is er een informatiemap met folders en videobanden aanwezig over o.a. deze onderwerpen. Vertrouwenscommissie Omdat De Schakel een goed vrijwilligersbeleid wil voeren heeft het bestuur van de Schakel een commissie opgericht van vertrouwenspersonen, “de vertrouwenscommissie”. Iedereen die betrokken is bij De Schakel kan hier terecht voor steun, advies, begeleiding of met een klacht. Bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag zoals; agressief gedrag, pesten, treiteren. seksuele intimidatie enz. Tot slot Als je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebt of belangstelling hebt voor een vrijwilligersfunctie bij De Schakel kan je contact opnemen met de coördinator van de activiteit of met het secretariaat als het om een algemene functie gaat, zoals een bestuursfunctie. Zie onder vereniging/contact voor telefoonnummers en emailadressen.